ESIR rešenja - NAV 2015 With LS

NAV 2015 With LS - Dokumentacija

Verzija 1.0.0.1

Krajnik RS doo
Pariske komune 41/2
Novi Beograd
Srbija
Info@krajnik.rs
https://www.krajnik.rs 

Tel: 011 4141 902

Sadržaj

Informacije o proizvodu

NAV2015 with LS je programski dodatak Poslovnom rešenju Microsoft Dynamics NAV sa LS Retail (ERP) rešenjem za potrebe nove fiskalizacije. Modul je u celosti programsko rešenje. Rešenje se može koristi isključivo za potrebe te verzije programa i u celosti je prilagođeno toj verziji. Rešenje podržava funkcije koje inače podržava ERP. Samo rešenje ne uslovljava promena u samom ERP rešenju. ERP je više jezičan i podržava srpski i engleski jezik. Jezik nema uticaja na rad ESIR.

Dokumentacija Microsoft Dynamics NAV: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav-app/ 
Dokumentacija LS Retail: https://help.lscentral.lsretail.com/Content/home.html 

Oznaka verzije softvera

Ime modula: NAV2015 with LS
Proizvođač: Krajnik RS doo
Verzija: 1.0.0.1

image.png

Uputstvo za instalaciju/konfiguraciju

Uputstva za podešavanje modula fiskalizacije NAV 2015 With LS. Integraciju modula u ERP software vrši dobavljač ERP.

Spisak neophodnih stavki/alata koje će se koristiti tokom instalacije;

 • Objekti fiskalizacije (izvede dobavljač)
 • Sertifikate odnosno bezbednosnte elemente
 • Podaci o lokacijama, o načinima plaćanja, o modelima knjiženja koji se koriste za prodaju.
 • Informacije o PFR-u

Opis i konfiguracija proizvoda (funkcionalne karakteristike)

NAV 2015 with LS je modul koji u osnovi ne menja funkcionalnosti samog ERP rešenja nego na osnovi specifikacije priprema i šalje podatke PFR-u. Modul primi podatke iz ERP rešenja, ih pripremi i pošalje u PFR. Iz PFR primi odgovor i informacije sačuva, proknjiži račun i odštampa. Ova verzija rešenja podržava izdavanje računa samo u poapirnom obliku.

Oprema koju rešenje podržava

NAV2015 with LS rešenje podržava sve sisteme na kojim radi ERP client, to znači Windows kompatibilne računare i za ispisivanje računa POS printere sa trakom širine 80mm i po zahtevu klienta 57 mm. Štampač može biti deo računara sve u jednom ili samostalan. Važno je da ima Windows ili OPOS drajvere. U posebnim slučajevima je moguće podesit A4 štampač. Također programsko rešenje podržava, čitače barkoda, vage i drugu standardnu perifernu opremu. Standardna oprema ne može nikoko uticati na rad ESIR -a odnosno PFR-a.

Potrebno za ručno testiranje

Računar za kasu sa Windows 10 ili noviji, POS štampač sa trakom širine 80mm povezan na računar preko USB ili ethernet mreže. Štampač može biti deo računara za kasu sve u jednom ili samostalan. Važno je da ima Windows ili OPOS drajvere. Na kasi mora biti instaliran Windows, Program za kasu Nav2015 sa LS Retail rešenjem. Računar mora biti priključen na mrežu odnosno na internet.

Bezbednostni zahtevi i upozorenja (uključujući upozorenja da ESIR neće izdavati računa bez komunikacije sa L-PFR i/ili V-PFR)

 • Bezbednostni zahtevi
 • Podešavanja ESIR zahtevaju unos informacija o vrsti i načinu komunikacije sa PFR rešenjem.
 • Podesiti je potrebno sva podešavanja koja su navedena u nastavku.
 • Pre starta rada u živo obavezno testirajte komunikaciju i pravilnost funkcionisanja sistema
  • Testiranje pokrečete sa prozora Fiscalni SDC (1)
  • Sa "Dobijte pažnju" proveri ako ste dobro podesili i ako link (veza) pravilno radi (2)
  • "Dobij status" vrača podatke i javi ako sve funkcioniše (3).

image.png

Uputstvo za instalaciju

Upozorenja o mogućim oštećenjima samog proizvoda ili operativnog sistema u slučaju neispravnog instaliranja softvera, kao i bilo koji uzrok povreda osobe koja se bavi instalacijom.

 • Za instalaciju rešenja za fiskalizaciju NAV2015 with LS treba najprvo proveriti, da su svi objekti standarnog rešenja updatovani na novu verziju.
 • Računar mora biti na mreži i dostupan

Instalaciju izvede dobavljač ili tehničko osoblje.

Opis aktivnosti u koracima koje će dovesti ESIR u radni režim;

 • Uvezite nove objekte
 • Uvezite sertifikate
 • Otvorite stranicu Podešavanje fiskalizacije SRB
 • Testirajte vezu sa PFR

Uputstvo za podešavanje Sistema parametra

Podešavanje fiskalizacije

image.png

Za aktivaciju modula izaberite polje Activirano (1) sa kvakom, polje ID za fiskalizaciju i Trenutni ID (2) moraju imati iste podatke u produkcijskom okruženju. Osobina se automatsko kreira iz imena baze podatka, imena tenenta i imena kompanije i namjenjena je bezbednosti, da ne bi došlo do greške zbog testnih odnosno razvojnih okruženja i slično. Podesi se sa akcijom Uspostavi početne vrednosti ID fiskalizacije. Polje (3) mora btiti štiklirano u slučaju ako se ne koristi fiskalizacija u veleprodaji.
Polje (4) su neobavezna polja koja se koriste samo zbog razvoja ili testiranja ili pretrage eventualnih grešaka. Pod tačkom (5) su informacije o verziji i imenu proizvoda Za potrebe izdavanja korektivnih računa morate podesit (6) Vrstu i ID kupca i polje (7) Vrsta i ID opcioni kupca. Za ove potrebe podesite infokodove.

image.png

Fiskalna lokacija (1)

U tabeli Fiskalna lokacija morate unjeti informacije o fiskalnoj lokaciji prodavnice. Obavezno polje koje morate unjeti je Šifra, ostala poja su neobavezna ali su preporučena zbog preglednosti podataka odnosno podešavanja.

image.png

Fiskalni bezbednostni element

Definiše bezbednostni element, pripadajuču fiskalnu lokaciju i inicalne podatke o bezbednostnom elementu. U polje "Šifra" (3) upišite 8 znakova dug serijski broj NPR.:JY27QKSJ. Pročitat ga možete iz svojstava sertifikata. Ako je Bezbednostni element tipa datoteka (6), morate importirat PFX fajl i dodat lozinku PAC. Ako je Bezbednostni element tipa kartica (5), je potrebno unjeti samo PIN koji ste primili uz sertifikat.

image.png

Fiskalni SDC

Definiše SDC, njegovu fiskalnu lokaciju i PFR URL.
U tabelu Fiskalni SDC morate uneti sve PFR-je za fiskalnu lokaciju. U polje (2) unesite kod (predlažemo govoreći), u polju SDC Tip izabertie tip i polje Aktvino štiklirate SDC koji želite aktivirati, u polje SDC Url, unesite link do SDC servisa. V-PFR radi po https protokolu u skladu sa Tehničkim vodičem

image.png

U koliko ESIR komunicira sa L-PFR, koristi HTTP protokol u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.

Kako se sigurnostni element i SDC izaberu

Fiskalna lokacija je definisana na lokaciji ili na podešavanju POS terminala. PFR se automatsko izabere po sledećim uslovima:

 • Pripadati mora istoj fiskalnoj lokaciji kao POS Terminal.
 • Mora biti aktivan

Ako imate podešenih više aktivnih PFR-a, sistem automatsko bira prvi aktivan.

Koji bezbednostni element bude korišten u kombinaciji sa PFR se određuje po vrsti PFR-a.

Načini plaćanja

ESIR mora, da prema "Pravilniku o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivnju na broj drugog dokumenta i pojedinstima stalnih elemenata fiskalnog računa, član 6, stav 2, a vezano za načine plaćanja: Platna kartica, Ček, i Instant plaćanje, ima funkciju onemogućavanja unosa ova tri načina, koje će u tom slučaju kasir unositi kao gotovinu."

Pri podešavanju sredstava plaćanja budi pažljiv, da podesiš prema članu 6, stav 2 Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumneta i pojedinostima ostalih elementa fiskalnog računa ESIR registruje sve navedene načine plaćanja po „Tehničkom vodiču“ – Vrsta plaćanja: Drugo bezgotovinsko plaćanje=0, Gotovina=1, Platna kartica=2, Ček=3, Prenos na račun=4, Vaučer=5, Instant plaćanje=6. Pri podešavanju načina plaćanja prema članu 6. stav 2. istog pravilnika a vezano za metode plaćanja: platna kartica, ček i instant plaćanje, moraš otvoriti načine plaćanja u skladu sa pravilnikom. - Način plaćanja: Drugo bezgotovinsko plaćanje=0, Gotovina=1, Prenos na račun=4, Vaučer=5. Na jednoj instalaciji, ESIR može da koristi samo jednu od ove tri vrste plaćanja. Pri otvaranju sretstava plaćanja budi pažljiv da otvoriš načine plaćanja pod istim imenom kao što su navedena u pravilniku.

Na načinima plaćanja, za svaki način plaćaja podesite "Način plaćanja za potrebe fiskalizacije. U zaglavlju svakog načina plaćanja imate dodatno polje (4) SRB Način plaćanja, gdje izaberete tip plaćanja za adekvatan način plaćanja.

image.png

BLM Terminal (2)

Na podešavanjima BLM terminala odaberite Fiskalnu lokaciju, koje ste prethodno definisali u podešavanjim fiskalne lokacije image.png

Podešavanje poreskih stopa - Podešavanje knjiženja PDV (1)

Tu morate za svaku kombinaciju knjiženja koju se koristi na transakcijama, koje ste dužni fiskalizovati izabrati Šifru (slovo vrste poreza.) Kombinacije tih tipova poreza se automatsko povuku iz PFR-a. Vi ste ih samo dužni dodelit adekvatnim kombinacijama knjiženja (modelima knjiženja). (2,3,4,5)

image.png

Listu poreskih stopa sa PFR-a možete otvorit sa klikom na "Fiskalni porez" (1). Lista se ažurira kod svake konekcije na PFR. Lista fiskalnih poreza se ne može menjati (nije editabilna).

image.png

Podešavanje podataka o kompaniji i prodajnom mestu

Rešenje će automatsko ispisati zahtevane podatke iz bezbednostnog elementa i podataka o prodaji kao što je zahtevano po dokumentaicji o fiskalizaicji. Dodatne informacije unesite u podešavanja zaglavlja i noge računa, kao što su logoji početni i konačni tekst. NPR, komercialno ime radnje i na kraju zahvala za kupovinu. Sve te dodatne informacije će se ispisati pre početka fiskalnog računa i za krajem fiskalnog dela računa.

Podešavanje WS GET_TRANSACTION

To setup Web Service and allow GET_Transaction request to also transfer fiscal data, tables "SRB Fiscal Invoice", "SRB Fiscal Invoice Line", "SRB Fiscal Invoice Payment" and "SRB Fiscal Invoice Tax" with coresponding table fields must be added to setup of response xml of GET_Transaction request. To support voiding of invoices made with old type of fiscalization, tables must be marked as optional. image.png

Uputstvo za izdavanje računa

Avans

 • Promet (AP) Račun za avans izdajete za prodaju vaučer-a ili pretpaltu na bankovni račun. Sistem pri prodaji vaučera bez obzira na tip vaučera izda Avansni račun na datum plaćanja tj. danas. U drugom slučaju za plaćanja preko banke se pozovemo na datum uplate i ESIR izda takav (AP) na datum plaćanja a fiskalizuje ga na danas. Za pripremu računa za avans upotrebite artikl bez zalihe i povežite ga sa infokodom za kreiranje vaučera. Tako će ESIR pro prodaji tog artikla kreirati vaučer. Transakciju ESIR pošalje u PFR kao Avansni račun. Kada primi odgovor ga sačuva i odštampa. Smisao avansnog računa je, da program odmah obračuna PDV.
 • Refundacija (AR) Prilikom prodaje robe ili usluge koje proizlazi iz avansa ili predplate ESIR izda refundaciju avansnog računa i redovni račun i kako bi mogli pravilno zatvoriti izdane avansne račune. Refunkacija se referencira na originali (AR)

Promet

 • Prodaja (PP) Redovna prodaja se radi na običan način. Nova fiskalizacija ne menja funkcionalnosti izdavanja računa. Prilikom završetka računa ESIR pošalje transakciju u PFR i kada primi odgovor ga sačuva i izda fiskalizovani račun. Promet prodaja se smatra bez obzira na vrstu i način plaćanja
 • Refundaciјa (PR) Refundacija prodaje se knjiži prilikom vraćanja ili reklamacije robe odn usluga. Prilikom pripreme refundacije prodaje maloprodajnom kupcu vas sistem pita za broj kupca. U to polje unesete broj ličnog dokumena, ili porezni broj ˙(ili drugi broj zavisno od kupca) Postupak pripreme krene iz postojeće transkacije na kojoj idete u postupak refundacije, tako program uzme sa sobom referencu na izvorni račun, što je uslov, da ćete moći takav dokument fiskalizirati. Refundacija se radi samo iz prodajne transakcije, tako program uzme broj iz redovne prodaje i referira se na njega. ESIR transakciju pošalje u PFR, odgovor sačuva i iz njega izda refundaciju.

Šifarnik identifikacija za ID kupca

ŠifraOpisNapomena
10:PIB kupcaDomaće pravno lice identifikovano PIB-om
11:JMBGDomaće fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om
12:PIB i JBKJS kupca (PIB:JBKJS)Domaće pravno lice koje je identifikovano Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i Jedinstvenim brojem korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS)
20:Broj lične karteDomaće fizičko lice
21:Broj izbegličke legitimacijeDomaće fizičko lice
22:EBS ŠifraStrano fizičko lice koje ima prijavljeni boravak u Srbiji
23:Broj pasošaDomaće fizičko lice
30:Broj pasošaStrano fizičko lice koje se identifikuje pasošem
31:Broj diplomatkse legitimacije/LKStrano fizičko lice - diplomata
32:Broj lične karte MKDStrano fizičko lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Makedonije
33:Broj lične karte MNEStrano fizičko lice lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Crne Gore
34:Broj lične karte ALBStrano fizičko lice lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Albanije
35:Broj lične karte BIHStrano fizičko lice lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Bosne i Hercegovine
40:Poreski ID iz strane države (TIN)Poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu

Šifarnik identifikacija za Opciono polje kupca

ŠifraOpisNapomena
10:Broj ZPPPDV
11:Broj obrasca operatera za refakciju
20:Broj SNPDV
21:Broj LNPDV
30:Broj PPO-PDV
31:Broj ZPPO-PDV
32:Broj MPPO-PDV
33:Broj IPPO-PDV
40:Broj jednonamenskog vaučeraUkoliko ima broj

Podešavanje

image.png

Za potrebe izdavanja korektivnih računa morate podesit (6) Vrstu i ID kupca i polje (7) Vrsta i ID opcioni kupca. Polja vrednosti se unesu u infokodvima.

Kopija

Kada želite ispisati kopiju bilo koje transakcije potražite transakciju i iz nje pokrenete postupak kopije. ESIR u tom slučaju pošalje postojeću transakciju u PFR -u, PFR fiskalizuje i vrati podatke u ESIR, koji transakciju sačuva u tabelu i od tu odštampa fiskalizovanu kopiju.

Obuka

 • Promet
  Pri radu u modu Obuka, program priprema slične dokumente sa dodatnom oznakom da su to transakcije obuke. Pripremljen dokument obuke ESIR pošalje u PFR, kada dobi odgovor da je dokument fiskalizvoan ga sačuva u tabelu i iz nje odštampa dokument obuke.
 • Refundacija
  U slučaju Refundacije transakcije obuka, potražite transakciju obuke i iz nje pokrenete postupak refundacije. Program uzme podatke i broj izvornog dokumenta na koji se referencira. ESIR pošalje podatke u PFR i kada ih fiskalizovane primi nazad ih sačuva u tabelu i odštampa.

Predračun

 • Promet
  Pri pripremi transakcije za izdaju predračuna, pripremite transakciju po redovnom postupku i umesto izdavanja računa idete na izdavanje predračuna. U tom trenutku ESIR pošalje transakciju u PFR, koji transakciju fiskaizuje i vrati. ESIR sačuva fiskalizovanu transkaciju i iz nje odštampa predračun.
 • Refundacija
  Prilikom refundacije predračuna istog izaberete i iz njega pokrenete refundaciju. ESIR uzme podatke sa izvornim brojem predračuna i pošalje ga u PFR, kada primi fiskalizovanu refundaciju predračuna ga sačuva u tabeli i odštampa.

Podešavanje

Za predračun koristi se odgađenje transakcije u prodajnu ponudu sa Vrste Prodaje. Potrebno je postaviti Vrste Prodaje, gdje u polju Vrsta Odlaganja izaberete Prodajna ponuda.

image.png

U ESIR dodate dugme sa komandom SUSPEND i parametrom Vrsta prodaje.

image.png

Ako još nemate, podesite ESIR pretragu GETORDER za prikazivanje ponud na kasi.

Upotreba

Koristi se isto kao standardna odgoda, ali sistem umesto odgođene transakcije kreira ponudu. Ponuda ostaje u sistemu, ali promeni se joj status vezano na to da li je povučena u ESIR (Izdato) ili čeka (Otvoreno). Na kraju, kad je transakcija proknjižena ili obrisana, ponuda ostaje u sistemu sa statusom Izdato. Fiskalni račun Proforma Prodaja se kreira kod odgađenja i Proforma Refundacija se kreira kod ponovnog otvaranja u ESIR. Postoji ograničenje, da se može povući u ESIR ako je bio zadnji fiskalni račun Proforma Prodaja i može se odgodit ako je bio zadnji račun Proforma Refundacija ili ako ne postoji. U procesu se štampaju A4 Fiskalne ponude u istom obliku kao na 80 mm traku

Opis poruka o greškama

Greške E-SIR

Opis greškeRešenje greške
Fiskalizacija za ID se ne podudara sa trenutnim ID-om. Sistem je premešten, kopiran ili preimenovan. Ovo deluje kao neuspeh, fakture ne mogu fiskalizirati iz probnih baza podataka.Uspostavi početne vrednosti fiskalizacije za ID ili onemogući fiskalizaciju.
Došlo je do greške tokom fiskalizacije.Pokušajte ponovo knjižit račun, ili se obratite sistemskom adnimistratoru.
Fiskalna faktura %1 već postoji.Radite nepredviđene postupke, obratite sistemskom andministratoru.
Referentni dokument tipa %1 nije podržan za fiskalni povraćaj.Obratite se sistemskom administratoru
Referentni br. %1 nema fiskalne fakture (iz fiskalnog štampača).Obratite se sistemskom administratoru
Fiskalna faktura nije pronađena za referencirani br. %1.Obratite se sistemskom administratoru.
Povraćaj nije dozvoljen. Dozvoljeno je samo storniranje prethodne fakture.Napravite storno i novu fakturu.
Povraćaj u transakciji nije dozvoljen.Svi redovi moraju biti pozitivni.
Originalna transakcija sa prijemnicom br. %1 nije pronađena.Obratite se sistemskom administratoru.
Negativna količina nije dozvoljenaKoličina mora biti uvek pozitivna
Negativna cena nije dozvoljena.Cena mora biti pozitivna
Negativan iznos reda nije dozvoljen.Iznos reda mora biti sa pozitivnim predznakom

Informacije PFR

ŠifraInformacijaOpisPrimenjuje se na
0000Sve u reduKomanda je izvršena bez upozorenja ili grešakaVSDC, E-SDC
0100Pin u reduOvaj kod prikazuje da je PIN Code pravilanE-SDC
0210Internet dostupanInternet konekcija je dostupnaE-SDC
0220Internet nije dostupanInternet konekcija nije dostupnaE-SDC

Upozorenja SDC

ŠifraUpozorenjeOpisPrimenjuje se na
1100Memorija puna 90%Memorija koja se koristi za skladištenje paketa revizije je puna 90%. Vreme je da se izvrši reviziju.E-SDC
1300Pametna kartica nije prisutnaPametna kartica nije ubačena u E-SDC čitač pamentih karticaE-SDC
1400Potrebna je revizijaUkupan iznos prodaje i povraćaja sredstava dostigao je 75 odsto limita BE. Vreme je za reviziju.E-SDC
1500Potreban Pin kodOznačava da POS mora da obezbedi PIN kôdE-SDC
1999Nedefinisano upozorenjeNešto nije u redu, ali specifično upozorenje nije definisano. Molim obratite se službi za održavanje sistemaE-SDC

Greške PFR

ŠifraGreškaOpisPrimenjuje se na
2100Pin nije u reduPIN code poslad od posa nije u reduE-SDC
2110Kartica zaključanaBroj dozvoljenih stavki PIN-a je premašen. Kartica je zaključana za upotrebuE-SDC
2210BE zaključanBezbednostni element je zaključan. Ne mogu se potpisati dodatne fakture pre nego što se revizija dovršiE-SDC
2220BE komunikacija nije uspelaSa bezbednostnim elementom E-SDC se nije moguće povezatiE-SDC
2230Nepodudaranje protokola BEBezbedni element ne podržava zahtevanu verziju protokola (rezervisanu za kasniju upotrebu)E-SDC
2310Nevažeće poreske oznakePoreske oznake koje šalje POS nisu definisaneV-SDC, E-SDC
2400Nije konfigurisanoSDC uređaj nije u potpunosti konfigurisan za potpisivanje fakture (nedostaju poreske stope ili URL adresa za verifikaciju itd.)E-SDC
2800Zahtevano poljePolje je potrebno (nedostaje obavezno polje zahteva za fakturu)V-SDC, E-SDC
2801Vrednost u polju je predugaDužina vrednosti polja je duža od očekivaneV-SDC, E-SDC
2802Vrednost u polju prekratkaDužina vrednosti polja je kraća od očekivaneV-SDC, E-SDC
2803Nevažeća dužina poljaDužina vrednosti polja je kraća ili duža od očekivaneVSDC, E-SDC
2804Polje je van opsegaVrednost polja izlazi od očekivanog opsegaVSDC, E-SDC
2805Nevažeća vrednost poljaPolje sadrži nevažeću vrednostVSDC, E-SDC
2806Nevažeći oblik poljaFormat podataka nije važećiVSDC, E-SDC
2807Lista je prekratkaLista stavki ili lista poreskih oznaka u zahtevu za fakturu ne sadrži najmanje jedan element (artikal/oznaku).VSDC, E-SDC
2808Lista je predugaLista stavki ili lista poreskih oznaka u zahtevu za fakturu premašuje maksimalni dozvoljeni broj elemenata (stavki/oznaka) ili veličine bajta. Maksimalne vrednosti zavise od kapaciteta SDC-a za obradu zahteva za fakturu i mogu biti specifične za proizvođača.VSDC, E-SDC

Zabranjene funkcije

ESIR mora da primi obavezne podatke od PFR-a da bi mogao da izdaje račun

U koliko ESIR ne primi odgovora odn. primi grešku sa strane PFR-a, se ova greška prikaže korisniku, proces izdaje računa se na tom mestu prekine. Grešku je potrebno najprvo otklonit kako bi mogli račun ponovo probat knjižit i fiskalizovat. Ako PFR nije fiskalizovao računa i nije vratio podatka u celosti u ESIR se transakija prekine i račun nije izdat. Primeri:

 • PFR URL nije pravilan ili nije dostupan.
  404 - Not Found
 • PAC nije pravilan ili nije unešen.
  403 - Forbidden

ESIR sam po sebi ne izostavlja odn. ne menja ni jedan obavezan podatak

ESIR sam po sebi ne izostavlja odn. ne menja ni jedan obavezan podatak fiskalnog računa koji je primijo od PFR-a. Prilikom izdavanja računa ESIR pošalje potrebne odn. obavezne podatke na PFR. Kada primi povratne podatke ih zapiše u tabelu "Lista računa i pretraga". Ispis svih fiskalnih podataka se radi isključivo iz te tabele. Ti zapisi su vezani na izvor podataka koji je bio poslat PFR-u. Ispišu se isključivo informacije, koje su sprovedene kroz postupak PFR-a. ESIR ne izdaje ni jedanu vrstu računa ako nije dobio neophone podatke od PFR-a sa kojim je povezan. U koliko PFR iz bilo kojeg razloga nije vratio odgovor, se fiskalni račun ne izda! Nijedan podatak ili informacija primljena iz PFR-a i zapisana u tabelu Lista računa se u toj listi ne može promenit.

Uporedba podataka iz među račun i SUF:

image.png

image.png

JY27QKSJ-JY27QKSJ-425.png

Operativne funkcije

ESIR međusobna autentikacija sa PFR

Veza ESIR i PFR se uspostavi automatsko kada se ESIR pokrene (za podešavanje gledaj Uputstvo za podešavanje Sistema parametra). U koliko veza nije uspostavljena javi korisniku grešku i korisnik ne može izdavati računa. U slučaju, da ESIR nije povezan sa PFR se korisnik ne može ni prijavit u ESIR. U koliko je korisnik prijavljen u ESIR, pa veza na PFR prestane radit, porgram javi grešku i ne izda računa. (Gledaj sliku ispod)

Primer:

 • Pogrešan PFR URL.
  image.png
 • Uspešna ručna autentikacija.
  image.png

ESIR podržava sve načine plaćanja u skladu sa Tehničkim vodičem

Načinima plaćanja u ERP rešenju je potrebno podesit vrstu načina plaćanja za fiskalizaciju (gledaj podešavanja SRB Način plaćanja).

 • Primer računa:

JY27QKSJ-JY27QKSJ-445.png

ESIR podržava GTIN

Programsko rešenje standardno podržava upotrebu GTIN.

Primer računa:

JY27QKSJ-JY27QKSJ-422.png

Obavezni referentni broj za račune refundacije i kopije

Pri štamapnju kopije ili refundacije, sistem pošalje transakciju u PFR sa referencom na originaln račun. Odgovor sačuva u bazu i odštampa primljene podatke (kopiju ili refundaciju)

Primer računa:

JY27QKSJ-JY27QKSJ-425.png

Primer kopije računa prodaje

JY27QKSJ-JY27QKSJ-428.png

Obavezni referentni broj na računu za prodaju plaćanu sa avansom

Prilikom prodaje robe ili usluga i plaćanjem sa sretstvom plaćanja voučer, se poveže to sredstvo plaćanja na izvorni račun (Avansni račun), kako bi se mogla ispisati referenca na izvorni odnosno poslednji avansni račun.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-442.png

Lista računa i pretraga

Funkcionalnost na stranici SRB Fiskalne Fakture omogućava pregled i pretragu liste svih fiskalnih računa, sa svim podacima vezanim na fiskalizaciju . U toj listi su svi podaci koji su potrebni za vezu na standarnu transakciju gdje možete vidjeti preostale detalje vezane na izdati račun. Podatke iz te tabele po potrebi možete kopirati u Excel i druge programe. Podatke možete i filtrirati i sortirati prema potrebi. image.png

Upravljanje upitima i cenama

Unos novog artikla

Unos novog artikala ili usluge se zadato radi u standardnom delu backoffice ERP rešenja.

Unos količine artikla

Na ekranu za unos ESIR korisnik unese količinu artikla ili usluge. Umesto direktnog kucanja količine može korisnik unosit artikle sa čitačem barkoda, gde mu program zadato ponudi količinu 1 za svko čitanje. Ovo rešenje je deo standardnog ERP rešenja.

Dodavanje artikala na račun

Zadano se mogu artikli birati iz liste, sa traženjem po šifri, po korenu opisa, sa biranjem iz PLU ekrana i čitanjem putem barkod čitača.

Menjanje cena i davanje popusta na ESIR-u

Korisnik ima standardno u programu mogućnost menjanja cena i davanja popusta na prodajnom računu, ako mu administratori to dozvole sa pravima. Pomoću dozvola je moguće i ograničiti mogućnost menjanja cena i davanja popusta.

Brisanje pogrešnih stavki u toku pripreme računa

Korisnik može u toku pripreme računa brisati i menjati redove na računu. Program u pozadni pamti sve izmene na računima kako bi omogučio administratorima, da prate rad svojih korisnika na kasama.

Refundacije ili kopiranja računa

Korisnik može prilikom refundacije ili povrata povući transkaciju prodaje. S tom funkcijom se prenese i referenca na taj izvorni račun. Refundacija nije moguća brez reference na izvorni račun. Račun nije moguće kopirati u račun.

Zaokruživanje decimala

Programsko rešenje zadato omogučava zaokruživanje. Standardno je ERP podešen da se svi iznosi i cene zaokružuju na 2 decimale, na najbližu vrednost. Na dole se zaokružuje ako je cifra na trećem mestu manja od 5 i na gore ako je cifra veća ili jednaka 5. Ista logika zaokruživanja se koristi i za PDV na ESIR u.

Uvozi i izvozi artikala

Program ima standardno u svom backoffice mogućnost izvoza ili uvoza artikala, usluga, cenovnika i drugih informacija vezanih na poslovanje ESIR, također ima i mogućnost replikacije podataka iz ili na udaljenu lokaciju (uprava, centralni server...)

Poreske stope

Ažuriranje poreskih stopa

ESIR svaki put kod uspostavljanja konekcije sa PFR automatsko ažurira stope na trenutno aktivne. Prilikom upita poreskih stopa ESIR zaokružuje poresku vrednost na dve decimale, što možete videti i na donjoj slici. Esir koristi isključivo poreske stope koje možete vidtei u tom prikazu. Broj poreskih stopa i oznaka njie ograničen. Korisnik može i ručno pokrenut ažuriranje stopa kroz funkciju na stranici SRB podešavanje fiskalizacije. Aktivne stope može korisnik proverit na stranici SRB Fiskalni porez. U postavi Podešavanje knjiženja PDV se napravi konekciju postoječih stopa sa SRB Fiskalni porez. U tom momentu se napravi i validacija stopa.

image.png

ESIR štampa poreske oznake

ESIR štampa specifikaciju poreza na računu iz sačuvane vrednosti u sistemu koja je bila primljena od PFR-a.

image.png

ESIR mora da koristi samo poreske stope i iznose koje izlaže PFR

Sistem pri svakoj konekciji između ESIR i PFR prenese trenutno važeće poreske stope sa oznakama. Tako se pri svakoj transakciji proverava, da je poreska stopa povezana na pravi model knjiženja. U koliko se desi, da poreska stopa nije pravilno povezana sa modelom sistem javi grešku. ESIR nikada ne koristi druge poreske stope ili inose osim onih dobijenih od L-PFR ili V-PFR

image.png

Elektronska dostava fiskalnih računa

Računi se uvek štampaju u papirnom obliku na POS printer. Elektronska dostava računa u toj verziji nije podržana. Omogućena je upotreba papirnih rolna širine 57 mm i 80 mm. Zbog preglednosti preporučujemo upotrebu isključivo 80 mm rolna. Program omogućava ispis A4 oblika računa na prodajnim mestima gde imaju takav zahtev. Oblik ispisa je isti kao na POS štampaču odnosno na 80 mm traki.

Primeri računa

Promet Prodaja sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-JY27QKSJ-422.png

Promet Refundacija sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-JY27QKSJ-425.png

Kopija Prodaja sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-JY27QKSJ-428.png

Kopija Refundacija sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-JY27QKSJ-429.png

Predračun Prodaja sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-JY27QKSJ-430.png

Predračun Refundacija sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-JY27QKSJ-431.png

Obuka Prodaja sa identifikacijom kupca

Obuka se pokrene pomoću posebne funkcije u standardnom ERP rešenju. Funkcju omogući ili onemogući sistemski administrator. U načinu obuke se kreiraju transakcije sa oznakom obuke i tako se i šalju PFR -u. Kada se takva transakcija fiskalizuje, se zapiše u tabelu na strani ESIR i odštampa. JY27QKSJ-JY27QKSJ-448.png

Obuka Refundacija sa identifikacijom kupca.

Obuka se pokrene pomoću posebne funkcije u standardnom ERP rešenju. Funkcju omogući ili onemogući sistemski administrator. Pri refundaciji u načinu obuke se prenese u PFR i referenca izvornog računa i kada PFR vrati fiskalizvoan dokument ESIR -U, program sačuva podatke i odštampa.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-434.png

Avans Prodaja sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-JY27QKSJ-444.png

Avans Refundacija sa identifikacijom kupca

JY27QKSJ-JY27QKSJ-443.png

Promet Prodaja

JY27QKSJ-JY27QKSJ-445.png

Promet Prodaja više sredstava plaćanja

Program omogučava upotrebu više sredstava plaćanja na jednom računu.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-438.png

Promet Refundacija

JY27QKSJ-JY27QKSJ-425.png

Kopija Prodaja

JY27QKSJ-JY27QKSJ-428.png

Kopija Refundacija

JY27QKSJ-JY27QKSJ-429.png

Predračun Prodaja

Program pripremi ponudu na način, da sam po sebi sačuva transakciju u posebnu tabelu. Ako hoćemo taj predračun izdati kupcu, ga moramo poslati u PFR, i kada ESIR dobi odgovor ga sačuva u tabelu fiskalnih dokumenata i iz njega odštampa ponudu sa svim obaveznim podacima, kako ih je PFR vratio.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-430.png

Predračun Refundacija

JY27QKSJ-JY27QKSJ-431.png

Obuka Prodaja

Kada pokrenemo funkciju obuka pri pripremi dokumenta ju ESIR pošalje u PFR sa tipom računa Obuka, kada ESIR primi odgovor ga sačuva kao svaki drugi račun i iz njega odštampa adekvatan račun za obuku.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-448.png

Obuka Refundacija

Kada pokrenemo funkciju storno transakcije na transakciji za obuka ju ESIR pošalje u PFR sa tipom računa Obuka i sa referencom na transakciju obuke, kada ESIR primi odgovor ga sačuva kao svaki drugi dokument i iz njega odštampa adekvatanu refundaciju sa referencom na izrvoni račun za obuku.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-434.png

Avans Prodaja

JY27QKSJ-JY27QKSJ-441.png

Avans Refundacija

JY27QKSJ-JY27QKSJ-443.png

Račun plaćen sa avansom

U slučaju kada je račun plaćen sa avansom sistem automatsko prikaže referentni broj avansnog računa. Primer je na donjoj slici.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-444.png

Ostali primeri

 • Primer računa fiskalizovanog sa L-PFR-om"

JY27QKSJ-JY27QKSJ-445.png

 • Avans Prodaja koja na sebi ima ESIR vreme i simulirano virmansko plaćanje (vreme je jedan dan ispred PFR vremena).

JY27QKSJ-JY27QKSJ-441.png

 • Račun Promet Prodaje koji na sebi ima Opciono polje kupca.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-422.png

 • Račun potpisan od strane V-PFR-a.

JY27QKSJ-DT1OV1O0-1283.png

 • Račun sa svim načinima plaćanja.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-438.png

 • Račun sa više poreskih labela - stopa.

JY27QKSJ-JY27QKSJ-445.png

 • Račun koji ima zaokruživanje decimala cena

JY27QKSJ-DT1OV1O0-1284.png

6 visits in last 30 days
Martin Krajnik